Cel projektu

Celem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy 30 osobom zwolnionym w okresie do 6m-cy (przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianym do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z terenu powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, chcącym założyć własną działalność gospodarczą.
Udzielona pomoc polega na udzieleniu wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która:

  • na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych jak również na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (po zakończeniu procesu rekrutacji) spełnia łącznie następujące warunki: jest przewidziana do zwolnienia lub jest na wypowiedzeniu z przyczyn dotyczących pracodawcy lub jest zwolniona z przyczyn dotyczących pracodawcy i równocześnie zarejestrowana w PUP,
  • zamieszkuje na terenie powiatów: malborskiego, miasta Gdańska, miasta Gdyni, wejherowskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, 
  • nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji,
  • nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
  • nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

Dokumentacja rekrutacyjna

Dokumentacja jednorazowej dotacji inwestycyjnej