Cel projektu

Celem projektu jest udzielenie kompleksowej pomocy 30 osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy z terenu powiatu malborskiego chcącym założyć własną działalność gospodarczą.
Udzielona pomoc polega na udzieleniu wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która:

  • zamieszkuje teren powiatu malborskiego i zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie powiatu malborskiego,
  • nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie trwania rekrutacji,
  • nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
  • nie posiada zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej.

Dokumentacja rekrutacyjna